Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Historia
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Teksty literackie 

 
 
Misja 
 

Misja Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami,  w XIX wieku i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów.
Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego na równych prawach uczestniczy w działaniach Towarzystwa, niezależnie od rasy i pochodzenia, religii, płci i poglądów politycznych
Misją Towarzystwa jest kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach rozwoju higieny, higieny środowiska, oświaty zdrowotnej, medycyny zapobiegawczej i zdrowia publicznego oraz oddziaływanie na poprawę zdrowia ludności i warunków zdrowotnych środowiska
Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.
Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.
Realizacja Misji Towarzystwa osiągana jest poprzez:
  • reprezentowanie fachowej i społecznej opinii w sprawach rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego w kraju i zagranicą,
  • organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów oraz kursów dokształcania specjalistycznego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w celu zaznajomienia społeczeństwa z problematyką higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych,
  • podejmowanie inicjatyw w powoływaniu fundacji.

 

 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa