Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-09-28 Konferencja „Współczesne środki uzależniające” w Białej Podlaskiej 

W dniu 28 września 2015 r. w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Współczesne środki uzależniające”. Konferencję zorganizował Terenowy Oddział PTH w Białej Podlaskiej przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Inspiracją do organizacji tej konferencji były wydarzenia ostatnich tygodni, m.in. zbiorowe zatrucia dopalaczami. Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz innych pracowników placówek oświatowych.

Wystąpienia na konferencji dotyczyły aktualnych zagrożeń zdrowotnych, szczególnie dzieci i młodzieży spowodowanych obecnością na rynku dużej liczby substancji psychoaktywnych i ich oddziaływania na organizm ludzki oraz metod pracy z uzależnionymi.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który zwrócił uwagę na zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży będące skutkiem rozwoju cywilizacyjnego. W części głównej skupił się na potrzebie prowadzenia działań edukacyjnych i uświadamiających dzieci, nauczycieli i rodziców na temat szkodliwości substancji uzależniających oraz zaproponował by konferencję uczynić cykliczną celem prezentacji wyników z badań dotyczących tego tematu oraz wyników monitorowania sytuacji w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Następnie wykład „Profilaktyka szkolna w aspekcie współczesnych środków uzależniających” wygłosiła Pani Teresa Szopińska-Grodzka z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podając cenne informacje szczególnie w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego placówek oświatowych. Zaprezentowała także rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, uwzględniając działania przeciwko uzależnieniom.

Kolejne wykład wygłosiła Pani Iwona Sztajner – specjalista terapii uzależnień ze Stowarzyszenia MONAR w Lublinie. W swoim wystąpieniu „Współczesne substancje psychoaktywne” scharakteryzowała obecne na rynku substancje uzależniające, opisując ich wygląd, działanie na organizm człowieka oraz zwróciła uwagę na sposoby rozpoznawania czy dziecko jest pod wpływem tych substancji. Jako aktywny terapeuta przekazywała dużo informacji praktycznych ze spotkań z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, zwracając szczególną uwagę na rolę rodziny i szkoły w walce z uzależnieniem.

Konferencję zakończyła długa i interesująca dyskusja, podczas której obecni przyznali, że poruszane problemy dotyczące używania przez młodzież substancji uzależniających stają się w placówkach oświatowo-wychowawczych coraz powszechniejsze i zachodzi potrzeba głośnego o tym mówienia.

W konferencji oprócz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych udział wzięli kuratorzy sądowi, pracownicy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie uczestniczyło w niej 180 osób.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa