Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Statut 
 

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
 
§ 10.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.        zwyczajnych,
2.        honorowych,
3.        wspierających.
 
§ 11.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoba zagraniczna zwłaszcza zawodowo związana lub zainteresowana jedną z dziedzin higieny, oświaty zdrowotnej, społecznej problematyki zdrowia lub medycyny zapobiegawczej, która po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez właściwy Zarząd Oddziału.
 
§ 12.
Członkiem honorowym może zostać osoba, będąca Obywatelem polskim lub innego kraju, której godność te w uznaniu jej zasług dla Towarzystwa i rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej nada Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 
§ 13.
Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna, prawna, lub inna jednostka organizacyjna spełniająca warunki statutowe, która popiera cele i działalność Towarzystwa, opłaca składkę członkowską. Ich przedstawiciele mają prawo barania udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów z głosem doradczym.
 
                                                                              § 14.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.        wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
2.        uczestniczyć w zjazdach, sympozjach, kursach, posiedzeniach naukowych,
3.        czynnie uczestniczyć w pracach i działalności Towarzystwa.
 
§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1.        czynne popieranie celów Towarzystwa i udziału w jego pracach,
2.        przestrzeganie postanowień statutu i stosowanie się do uchwał władz Towarzystwa,
3.        opłacanie składek członkowskich.
 
 
§ 16
Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa, z głosem doradczym, natomiast zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
 
§ 17.
Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje na skutek:
1.        dobrowolnego wystąpienia,
2.        skreślenia
3.        wykluczenia
 
§ 18.
Oświadczenie o wystąpieniu z Towarzystwa członek powinien skierować na piśmie do Zarządu Oddziału.
 
§ 19.
Zarząd Oddziału może skreślić członka z listy w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich.
§ 20
1.        Wykluczenie z Towarzystwa następuje w przypadku działania na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienia czynu niezgodnego z etyką zawodową.
2.        Uchwałę o wykluczenie z Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny.
3.        Od uchwały o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4.        Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, ukarany karą wykluczenia z Towarzystwa jest zawieszony w prawach członka.
 
index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=1 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=2 123456of 6  index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=4 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=6
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa