Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Statut 
 

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
 
§ 21.
Władzami Towarzystwa są:
1.        Walne Zgromadzenie Delegatów
2.        Zarząd Główny
3.        Główna Komisja Rewizyjna
§ 22.
1.        Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
2.        Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie maksymalnie dwie kadencje. Po upływie drugiej kadencji Prezes pełni funkcję do czasu powołania nowego Prezesa.
§ 23.
1.        Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2.        Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, mogą one być połączone ze zjazdem naukowym Towarzystwa.
 
§ 24.
1.        Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Delegatów zwołuje się:
a)        Na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
b)        Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
c)        Na pisemny umotywowany wniosek zarządu co najmniej 3-ch Oddziałów Towarzystwa.
2.        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny w ciągu
6 –ciu tygodni od dnia wniesienia wniosku lub powstania przyczyny zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 25.
Delegaci na Walne Zgromadzenia wybierani są na Walnych Zebraniach członków Oddziałów według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Główny.
 
§ 26.
O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa Zarządy powinien zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów na 30 dni przed terminem, z podaniem porządku dziennego obrad.
 
§ 27.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa należy:
1.        wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów, uchwalenie porządku obrad oraz regulamin obrad  Walnego Zgromadzenia,
2.        uchwalenie wytycznych programowych Towarzystwa,
3.        przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.        podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.        wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
6.        zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7.        ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Główny a Zarządy Oddziałów Towarzystwa,
8.        nadawanie godności członka honorowego, prezesa honorowego oraz złotych i srebrnych odznak towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
9.        podejmowanie uchwał zmierzających do zbycia i nabycia majątku nieruchomego Towarzystwa,
10.     rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu Głównego w sprawach sporów między członkami, a także uchwał o wykluczeniu z Towarzystwa,
11.     uchwalenie zmian statutu Towarzystwa,
12.     podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
 
§ 28.
1. Walne Zgromadzenie delegatów jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział:
-          w pierwszym terminie- nie mniej niż ½ Delegatów,
-          w drugim (po upływie 30 minut) bez względu na liczbę obecnych Delegatów.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
      -   zmiany statutu Towarzystwa,
- rozwiązania się Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów Delegatów, przy   obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.
3.Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 
 
 
§ 29.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów mają:
1. z głosem decydującym- Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów,
2. z głosem doradczym:
-          członkowie ustępujących władz,
-          członkowie honorowi Towarzystwa,
-          przedstawiciele członków wspierających Towarzystwo,
-          zaproszeni goście.
 
§ 30.
Zarząd Towarzystwa składa się z 12 członków , wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Ponadto do Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Zarządu Oddziałów.
§ 31.
Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza , zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika, czterech członków, którzy tworzą 11 osobowe Prezydium. Towarzystwo na zewnątrz jest reprezentowane przez prezesa lub osoby przez niego upoważnione. Towarzystwo w sprawach określonych w §8 statutu może być reprezentowane przez członków Prezydium”.
§ 32.
Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1.        kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów w oparciu o wytyczne programowe o działalności Towarzystwa, uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
2.        ustalanie zasad gospodarki finansowej, 
3.        dokonywanie okresowych ocen pracy Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa,
4.        uchwalanie preliminarza budżetowego, zatwierdzenie bilansów,
5.       uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego,                                                  
6.       powoływanie i likwidacja  Komisji Problemowych, Głównych Sekcji Naukowych i zatwierdzenie ich regulaminu,
7.        powoływanie i likwidacja Oddziałów terenowych,
8.        zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządów Oddziałów,
9.        kierowanie działalnością wydawniczą, powoływanie redaktorów naczelnych i składów Kolegiów Redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa i zatwierdzanie regulaminów,
10.      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, ustalanie proponowanego porządku obrad i składu przyszłych władz Towarzystwa,
11.     podejmowanie uchwał w sprawach spornych, wynikłych między członkami w związku z ich działalnością w Towarzystwie, a także podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka z Towarzystwa,
12.      przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
13.     zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
14.     podejmowanie uchwał o przyznaniu ryczałtu dla członków pełniących funkcje w organach Towarzystwa i podejmujących czynności statutowe w wysokości miesięcznej nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym uchwałę,
15.      nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów Terenowych.
 
§ 33.
Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa powinno być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 
§ 34.
1.        Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
2.        Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy wykonywanie wszystkich uprawnień Zarządu Głównego Towarzystwa z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w § 32 p. 3, 4, 5, 10, 11, 12 zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego.
3.        Prezydium Zarządu Głównego zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, a w miarę potrzeby częściej.
§ 35.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
 
2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania, przynajmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
§ 36.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.        koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
2.        przekazywanie Zarządowi Głównemu sprawozdań o wynikach przeprowadzonych kontroli, w szczególności z działalności finansowej i wykonaniu budżetu.
3.        wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień,
4.        składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
5.        składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6.        zatwierdzenie regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
 
§37.
Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów terenowych.
 
index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=1 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=3 123456of 6  index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=5 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=6
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa