Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Statut 
 

 

 

ROZDZIAŁ V
Oddziały terenowe Towarzystwa
 
§ 38.
1.Oddziały terenowe Towarzystwa tworzone są w miastach na terenie państwa polskiego i za granicą.
2. Oddziały powoływane są na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 10 kandydatów na członków Towarzystwa.
3.Do czasu wyboru władz nowopowstającego Oddziału Towarzystwa kieruje nim tymczasowy przewodniczący, powołany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
4. Pracami Oddziału Towarzystwa kieruje i reprezentuje Oddział Przewodniczący Oddziału”.
§ 39.
Władzami Oddziału są:
1.        Walne Zebranie Członków Oddziału,
2.        Zarząd Oddziału,
3.        Komisja Rewizyjna Oddziału
 
§40.
1. Najwyższą władzą Oddziału terenowego jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2.Walne Zebrania są, zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§ 41.
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się:
-          na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
-          na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
-          na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 20 % członków Oddziału,
-          na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni od dnia wniesienia wniosku, bądź powzięcia uchwały w tym przedmiocie.
 
§ 42.
1.Walne Zebranie Członków Oddziału jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział:
-          w pierwszym terminie- nie mniej niż ½ uprawnionych do głosowania,
-          w drugim terminie- po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3.Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 
§ 43.
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają:
1.        z głosem decydującym- członkowie Oddziału,
2.        z głosem doradczym:
-          członkowie ustępujących władz Oddziału,
-          członkowie władz Towarzystwa,
-          członkowie honorowi,
-          członkowie wspierający,
-          zaproszeni goście.
 
§ 44.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.        uchwalenie wytycznych pracy oddziału, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
2.        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3.        podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.        wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5.        wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
6.        ustalenie wysokości składek członkowskich.
 
§ 45.
1. Zarząd Oddziału składa się z nie więcej niż 11 osób w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika .
2. W Oddziale, w którym skład Zarządu liczy powyżej 9 osób powołuje się Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
 
§ 46.
Do kompetencji Oddziału należy:
1.        realizowanie na terenie swojego Oddziału celów Towarzystwa i wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,
2.        reprezentowanie   Oddziału na zewnątrz,
3.        przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
4.        prowadzenie na bieżąco listy członków,
5.        pobieranie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
6.        składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu w tym sprawozdań finansowych,
7.        zgłaszanie innych wniosków do Zarządu Głównego,
8.        zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.
 
§ 47.
Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na rok.
 
§ 48.
1. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu.
2. Do zakresu obowiązków Prezydium Zarządu Oddziału należy wykonywanie wszystkich uprawnień Zarządu Oddziału.
3.Prezydium Zarządu Oddziału zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
§ 49.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 5 członków i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
 
§ 50.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.        kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej- przynajmniej raz do roku.
2.        składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3.        występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
4.        wnioskowanie o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
 
§ 51.
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 
index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=1 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=4 123456of 6  index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=6 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=6
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa