Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Statut 
 

 

 

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Towarzystwa
 
§ 52.
1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze uzyskiwane od czasu utworzenia Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a)        wpływ z wpisowego i składek członkowskich,
b)        wpisowe za udział w Zjazdach Naukowych,
c)        dotacje i subwencje,
d)        darowizny,
e)        wpływy z innej działalności statutowej, np. gospodarczej.
 
§ 53.
Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym podpisują łącznie Prezes i skarbnik lub imiennie upoważnione przez Prezydium osoby.
 
§ 54.
Wszelkie oświadczenia woli władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Towarzystwa, wymagają dla swej ważności zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 
 
ROZDZIAŁ VII
                                               Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
 
§ 55.
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa , powziętej większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
 
§ 56.
1.Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów , powziętej większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa jednocześnie cele , na jakie ma być użyty / przeznaczony/ majątek towarzystwa i w tej części wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 
index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=1 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=5 123456of 6 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa