Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Sylwetki 

Brak Foto

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa
Sylwetki

Prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa ur. 20 lipca 1917 r. w Krakowie. Studiowała wychowanie fizyczne i biologię. Uzyskała dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Jest specjalistką w zakresie higieny, promocji zdrowia i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia sportowców.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kierownika Pracowni Żywienia Sportowców i Zakładu Higieny Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie, kierownika Zakładu Higieny i Żywienia oraz prorektora ds. nauki AWF w Gdańsku i kierownika Zakładu Wychowania Zdrowotnego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (USZ). Jest profesorem nadzw. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Skrypty i podręczniki pióra Ireny Celej owej stały się nieodłączną pomocą dla lekarzy, trenerów i studentów. Są to głównie: „Teoria i profilaktyka żywienia sportowców” (1983), „Odżywianie sportowców” (1981), „Rekord na talerzu czyli tajniki kuchni sportowca” (1990), „Żywienie w treningu i walce sportowej” (2001), „Żywienie w sporcie” (2008), „Wysiłek fizyczny a żywienie” (rozdział w pracy zbiorowej, (2011).
Dorobek naukowy prof. Ireny Celejowej obejmuje ok. 200 prac naukowo-badawczych, przeglądowych, poglądowych i popularnonaukowych, w tym 18 w czasopismach i monografiach zagranicznych oraz 10 rozdziałów w pracach zbiorowych. Brała udział - z wygłoszeniem referatów - w spotkaniach naukowych w Czechosłowacji (czterokrotnie), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, USA i ZSRR.
Najważniejszym kierunkiem badań naukowych prof. Ireny Celejowej było zapotrzebowanie żywieniowe sportowców klasy olimpijskiej. Prowadziła zespołowe badania dobowych wydatków energetycznych w oparciu o koszta energetyczne różnych czynności sportowych, zaczerpnięte z piśmiennictwa i w przeważającej mierze z badań własnych metodą kalorymetrii pośredniej. Badania całych bloków i ogólnej objętości treningów w biatlonie i zapasach w stylu wolnym były pierwszymi w literaturze światowej. W okresie dyskusji w świecie nad zapotrzebowaniem na białko w pracy fizycznej i w sporcie, kiedy przeważały opinie wśród czołowych fizjologów, że jest ono takie samo, jak dla osób nieaktywnych fizycznie, podjęła trudne badania na olimpijczykach na temat bilansów azotowych.
Badając także azot wydalany wraz z potem udowodniła, że ucieczka azotu tą drogą jest czynnikiem limitującym zapotrzebowanie na białko u sportowców wyczynowych, które sięga 2,0 - 2,8 g/kgmc. Praca na ten temat zamieszczona w prestiżowym czasopiśmie „Nutrition and Metabolism”, dotycząca wyników badań nad bilansem azotowym i wydatkiem energii u ciężarowców wzbudziła wielkie zainteresowanie w świecie i jest dotychczas cytowana w piśmiennictwie zagranicznym.
W wieloletnich zespołowych badaniach bilansowych nad regulowaniem masy ciała u zapaśników w stylu wolnym udowodniła, że najlepszą metodą jest stosowanie przez dłuższy czas ujemnego bilansu energetycznego. Krótkotrwałe zaś odwodnienie można dopuszczać pod warunkiem rehydratacji uzupełniającej także straty pierwiastków mineralnych, głównie sodu i potasu jeszcze przed startem. Wyniki wieloletnich badań posłużyły prof. Irenie Celejowej do opracowania norm żywieniowych i przykładowych racji pokarmowych dla 46. dyscyplin sportowych, turystyki i studentów wychowania fizycznego.
Prof. Irena Celejowa badała też warunki mikroklimatyczne, higienę i bezpieczeństwo pracy w obiektach wychowania fizycznego i sportu, warunki higieniczne basenów pływackich i letnich obozów sportowych studentów wychowania fizycznego, higieniczne aspekty ławek szkolnych i inne.
Na podstawie wyników badań własnych i różnych autorów opracowała memoriał do władz sportowych i szkolnych.
Talent popularyzatorski prof. Ireny Celejowej można śledzić w licznych publikacjach nt. zdrowego stylu życia, w czasopismach i poczytnych książkach: „Zdrowie przez cały rok” (1993, 1995), „Mody i diety w żywieniu - kompendium wiedzy o żywności i żywieniu” (1997), „Klucz do zdrowego żywienia” (2001 ), „Żywienie w sporcie” (2008).
Od 27 lat prof. Irena Celejowa kieruje wolną, społeczną wszechnicą „Warszawską Szkołą Zdrowia”, która zyskała znakomitą opinię, podobnie jak czasopismo „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, których jest redaktorem naczelnym.  Ukazało się 12 tomów. Od 2007 roku Warszawska Szkoła Zdrowia znajduje się w „Katalogu Dobrych Praktyk Unii Europejskiej” wśród 100 najlepszych pozarządowych organizacji w Europie.
Prof. Irena Celejowa nieustannie piórem i wystąpieniami publicznymi rekomenduje przywrócenie w polskich szkołach obowiązkowego przedmiotu o zdrowiu.
Za swą działalność naukową, popularyzatorską i społeczną, została odznaczona: m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP (2008), „Tytułem Honorowym Zasłużony Nauczyciel” (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy” (1985), „Medalem Okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy”, a także dyplomami: „Popularyzator Nauki” (2005, 2006) i „Wyróżnieniem Nagrodą im. Profesora Aleksandra Szczygła”.
Prof. Irena Celejowa jest członkiem zwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych a także Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 

powrót

Brak Foto

prof. dr Ivan Cinzar
Sylwetki

Ph.D., D.Sc., Associate Professor; born: June 7th, 1938, Novaky, Slovak Republic Affiliation: Slovak Medical University, Faculty of Public Health, Limbova 12, 83301 Bratislava,

więcej 

Brak Foto

Patricia Fobair
Sylwetki

Patricia Fobair (Palo Alto, California, USA) is a licensed clinical social worker with a master's in public health. In 1970's, she began developing patient groups for the psychoeducation of cancer patients, which helped reduce the stress from trauma of being diagnosed and treated for cancer.

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Anna Galęba
Sylwetki

Doktor nauk medycznych, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. W 2005 r. ukończyła Wydział Lekarski I na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym samym okresie odbyła staże i stypendium zagraniczne, m.in.: w Niemczech i na Białorusi. Prowadziła zajęcia z Dermatologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2005-2006) przy współpracy z prof. Z. Adamskim. W 2008 roku z wyróżnieniem ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, uzyskując tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej oraz z wynikiem bardzo dobrym ukończyła podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczęła badania w pionierskiej pracy doktorskiej z zakresu medycyny estetycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 r. Członek Rady Redakcyjnej - Hygea Public Health i Problemy Higieny i Epidemiologii.

więcej 

Brak Foto

dr Paweł Goryński
Sylwetki

Urodził się w Warszawie w 1943 roku. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją antropologia.

więcej 

index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=247&id_info_o=82&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=247&id_info_o=82&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 2 of 5  index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=247&id_info_o=82&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3 index.php?id_menu_left=99&id_info=26&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=247&id_info_o=82&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=5
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa