2016-02-18   Egzogenne czynniki warunkujące zdrowie człowieka

Zdrowie człowieka kształtowane jest poprzez synergistyczny wpływ czynników egzogennych, w tym w szczególności: jakość powietrza w środowisku bytowania oraz w środowisku pracy , jakość wody oraz wielorakie parametry środowiska domowego. Szczególnego znaczenia w kształtowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego nabierają zachowania osobnicze, które mogą mieć charakter prozdrowotny i antyzdrowotny. W tym aspekcie za najważniejsze uznawane są: zbilansowane pod względem energetycznym i jakościowo-ilościowym pożywienie oraz dostosowana do wieku i wydolności  ustroju - aktywność fizyczna.

KLIKNIJ PONIŻEJ ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJĘ

 

I. ŚRODOWISKO A ZDROWIE

Aby określić interakcje między oddziaływaniem czynników  środowiskowych a odpowiedzią ustroju konieczne jest wykonanie następujących procedur :

  1. Monitoring środowiskowy – stężenie  poszczególnych ksenobiotków oraz odniesienie  ich do norm obowiązujących w środowisku bytowania (DS1, DS8, DS24, DSA) oraz w środowisku pracy (NDS, NDSCh, NDSP)
    Wywiad środowiskowy – specyficzny wywiad zorientowany na problemy środowiskowe (specific environmentally oriented medical history)

Monitoring środowiskowy - ZHiDCMUJ

  1. Monitoring biologiczny – ocena dróg przedostawania się ksenobiotyków do organizmu człowieka, określenia stężenia ksenobiotyków w organizmie (krew , mocz, włosy , paznokcie), porównanie do norm dla ksenobiotyków w obszarach  endogennych (DSB)
    Biomarkery: ekspozycji , skutków (efektu), wrażliwości – w celu wykrycia cech rozwijającej się choroby na tak wczesnym etapie, że człowiek jeszcze nie odczuwa żadnych dolegliwości, a tradycyjnymi metodami diagnostycznymi nie dałoby się zidentyfikować toczącego się procesu patologicznego

Monitoring biologiczny - ZHiDCMUJ

  1. Choroby zawodowe – udowodnienie, że w wieloczynnikowej etiologii zdiagnozowanej choroby za jej rozwój odpowiedzialny był czynnik występujący w środowisku pracy

Choroby zawodowe - ZHiDCMUJ

II. DOM A ZDROWIE

Syndrom chorych budynków – identyfikacja czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych mogących doprowadzić do rozwoju schorzeń związanych z mieszkaniem w budynkach, wykazujących cechy tego syndromu.

KLIKNIJ PONIŻEJ ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJĘ
 

 

III. WODA A ZDROWIE

Jakość i parametry biologiczne, fizyczne i chemiczne wody ważne dla utrzymania homeostazy organizmu oraz odgrywające dużą rolę w prewencji pierwotnej i wtórnej wielu schorzeń. Metody zapobiegania zanieczyszczeniom wody oraz rola wody w ekosystemie.


KLIKNIJ PONIŻEJ ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJĘ

 

 

IV. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na poszczególne układy i narządy organizmu człowieka oraz określenie częstości, intensywności oraz czasookresu stosowania wysiłku fizycznego w wymiarze indywidualnym

KLIKNIJ PONIŻEJ ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJĘ

 

V. ŻYWIENIE A ZDROWIE

We współczesnym świecie problem żywienia człowieka nabiera coraz większego znaczenia i wybiega  daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, przybierając  interdyscyplinarny i interprofesjonalny charakter. Rozszerza się zakres  asortymentu produktów spożywczych oraz ich  dostępność.  Następują istotne zmiany w żywieniu człowieka zdrowego  i chorego. Tworzy się nowa dyscyplina kliniczna: leczenie żywieniowe, a odpowiednio dobrana dieta odgrywa  istotną rolę we wspomaganiu  leczenia farmakologicznego.

A.    Żywienie ludzi chorych – diety lecznicze

Zasady  racjonalnego  żywienia ludzi zdrowych, po odpowiednich modyfikacjach, są podstawą tworzenia diet mających zastosowanie w żywieniu ludzi chorych. Modyfikacje te polegają  na ograniczeniu lub zwiększeniu jednego lub kilku składników w dziennej racji pokarmowej oraz na  uwzględnieniu szczegółowych zaleceń obejmujących techniki kulinarne. W związku z tym dieta o przeznaczeniu leczniczym oznacza specjalny sposób żywienia, uwzględniający zarówno ilość jak i jakość spożywanych pokarmów i ma na celu dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych oraz dostosowanie ich podaży do możliwości trawienia, wchłaniania  i metabolizowania przez zmieniony chorobowo organizm

Charakterystyka diet leczniczych - ZHiDCMUJ

B.    Żywność nowej generacji

Współczesny styl życia sprzyja traktowaniu żywności jako „narzędzia” do spełniania różnorakich celów i oczekiwań coraz bardziej zapracowanego, zestresowanego i znerwicowanego człowieka. Z drugiej strony świadomość na temat niekwestionowanych relacji między  sposobem żywienia a jakością życia i zdrowiem, zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym, staje się coraz bardziej powszechna.  Obecnie  obserwowane jest nowe podejście i nowe oczekiwania w stosunku do żywności. Człowiekowi  nie wystarcza już  łatwy dostęp do żywności  i sam fakt jej posiadania, ale dużą rolę odgrywa jakość, funkcjonalność, rozmaitość, atrakcyjność. W efekcie powstał cały zespół grup produktów, które określamy mianem żywności  nowej generacji (novel food), a stosowanie suplementów diety „wymknęło się” spod kontroli lekarzy, farmaceutów i dietetyków.

Żywność nowej generacji - ZHiDCMUJ