2009-09-09   Między profilaktyką a medycyną kliniczną

 

Instrukcja dla autorów referatów i plakatów zgłaszanych na
 
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
POZNAŃ 09-11.09.2009 r.
Zgłoszenie uczestnictwa (na załączonym druku zgłoszeniowym) należy przysyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15 czerwca 2009 r.
 
Streszczenia prac w języku polskim i angielskim (wydrukowane i na dyskietce 3,5” lub płycie CD) – z zaznaczeniem „referat” lub „plakat” – należy przysyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15 czerwca 2009 r.
 
Zasady redagowania tekstu streszczenia: Objętość: 1 strona formatu A4 dla streszczenia w języku polskim i 1 strona formatu A4 dla streszczenia w języku angielskim; marginesy: 2,5 cm; interlinia 1,5 cm; czcionka: Times New Roman 12. Tekst powinien być przygotowany w edytorze WORD 6.0 lub wyższym. Układ pracy (w języku polskim i angielskim):
1.      Tytuł pracy
2.      Imię i nazwisko autora (autorów) z podkreśleniem osoby referującej
3.      Pełna nazwa zakładu pracy
4.       Tekst streszczenia w formie strukturalnej: 1) wprowadzenie, 2) cel,
3) materiał i metody, 4) wyniki, 5) wnioski
5.       Słowa kluczowe (max 5)
 
Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy
do druku zostaną opublikowane w czasopismach:
„PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII”,
„MEDYCYNA OGÓLNA” LUB „ZDROWIE PUBLICZNE”
 
Pełny tekst pracy (2 wydruki oraz dyskietka 3,5” lub płyta CD) należy przekazać organizatorom Konferencji najpóźniej do 15 czerwca 2009 r.
Prace należy przygotować zgodnie z regulaminem czasopism: „Zdrowie Publiczne” (www.zdrowiepubliczne.pl), „Problemy Higieny i Epidemiologii” (www.phie.pl), „Medycyna Ogólna” (www.imw.lublin.pl/medycyna_mo/regulamin_mo.pdf).