2010-09-15   Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - Bydgoszcz 2010


W dniach 15-17 września 2010 r. w Bydgoskiej Szkole Wyższej (BSW) pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia dr Ewy Kopacz i Rektora BSW prof. nadzw. dr hab. Sławomira Tecława odbyła się XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - Bydgoszcz 2010”.
Konferencja ta - pod hasłem „Między profilaktyką a medycyną kliniczną” - została zorganizowana przez: 14-osobowy zespół BSW pod kierownictwem dziekan doc. dr med. Zdzisławy Kalisz, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) i Polskie Towarzystwo Higieniczne (PTH) - Oddział Poznański i Zarząd Główny w Warszawie za aprobatą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Współprzewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego były doc. dr med. Zdzisława Kalisz i dr n. biol. Aneta Klimberg - mająca bardzo duże doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, w tym m.in. „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego”, które odbyły się w Poznaniu w latach 2003, 2006 i 2009. Ponadto w Komitecie Organizacyjnym działali: dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak, p. Edyta Kaminiarz i p. Lidia Pawlaczyk z Zakładu Higieny UMP oraz dr n. med. Anna Koper i mgr Magdalena Małek z BSW Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Jerzy T. Marcinkowski. Słowo wstępne na Konferencji wygłosili: Rektor BSW prof. Sławomir Tecław, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prof. dr hab. Alfred Owoc i prezes PTH prof. Jerzy T. Marcinkowski - przedstawiając znaczący wkład PTH w organizowanie „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” poczynając od 2003 r. Duże wrażenie podczas uroczystości otwarcia konferencji wywarł występ chóru kameralnego „Akolada” przy BSW pod dyrygenturą dr Renaty Szerafin-Wójtowicz.
Tegoroczne Dni były pierwszymi po nagłej śmierci prof. dr hab. Leszka Wdowiaka w dniu 16.02.2010 r. Prof. Wdowiak był tytanem pracy; przy tym piastował liczne i bardzo ważne stanowiska i funkcje, jak: dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, członek Senatu Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
- i szereg innych. Jako wieloletni prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (przez cztery kolejne kadencje) prof. Wdowiak był główną osobistością organizowanych przez to Towarzystwo corocznych „Międzynarodowych Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego". Współpraca PTH z prof. Wdowiakiem układała się bardzo dobrze i była coraz ściślejsza. Z tych to powodów w 2008 r. prof. Wdowiak został wyróżniony medalem 110-lecia PTH.
Zasługi prof. Wdowiaka dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego szeroko i bardzo emocjonalnie omówił w pierwszym dniu Konferencji na sesji plenarnej prof. Zygmunt Stęplewski (Kielce). Następnie w sesji plenarnej wystąpili: dr med. Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny (Ministerstwo Zdrowia) - omawiając najistotniejsze badania naukowe prowadzone aktualnie przez Główny Inspektorat Sanitarny nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży (żywienie, uzależnienia), prof. Jerzy Marcinkowski - przedstawiając prowadzone wraz z Anną EdbonrKolarz (Vrinnevisjukhus, Ogonkliniken Syncentralen, Norrkóping, Szwecja) badania nad emigracją lekarską do Szwecji oraz dr Agnieszka Dyzmann-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu - przedstawiając powody małego zainteresowania polskich kobiet badaniami profilaktycznymi, w szczególności mammografią.
W drugim i trzecim dniu Konferencji odbyło się 16 następujących sesji naukowych: polityka zdrowotna, funkcjonowanie opieki zdrowotnej, etyka, odpowiedzialność zawodowa, emigracja - w zawodach medycznych, edukacja medyczna, zdrowie studentów, medycyna szkolna, starość, opieka nad seniorami, jakość życia, orzecznictwo lekarskie i psychologiczne, wypadki drogowe i przy pracy, zmiany środowiska, następstwa zdrowotne zagrożeń środowiskowych, czas pracy, ryzyko zawodowe, choroby zawodowe, nowotwory, choroby zakaźne, zakażenia szpitalne, bioterroryzm biologiczny, uzależnienia, stres psychiczny, żywienie, otyłość, jakość i dostępność wody. Tak szeroki zakres tematyczny jest charakterystyczny dla tejże cyklicznej Konferencji, odbywającej się corocznie, gromadzącej m.in. szeregu decydentów systemu opieki zdrowotnej.
Konferencję podsumował prezes PTH prof. Jerzy T Marcinkowski przedstawiając m.in. zaproszenie od obecnego na Konferencji prof. Eugeniusza Tishchenko - Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie - do współorganizowania kolejnych konferencji naukowych na terenie Białorusi.
Uczestnicy Konferencji otrzymali nr 3/2010 kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii”, w którym zostały wydrukowane wszystkie streszczenia z tejże Konferencji. Zostali także poinformowani o reaktywowanym kwartalniku Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Hygeia Public Health”, w którym - obok kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii” - zostanie opublikowana część materiałów pokonferencyjnych.


Jerzy T. Marcinkowski