Brak Foto  

dr n. med. Kazimierz Dragański

 

IX prezes PTH:
20 grudnia 2004 na nadzwyczajnym zebraniu Zarzadu Głównego PTH zostaje wybrany wiceprezesem po przyjęciu wcześniejszej rezygnacji prof. Lecha Piekarskiego. Wobec nieobecności w Warszawie pozostałych dwóch wiceprezesów (dr. Wiesław Jaszczyński stale przebywał w Szczecinie oraz dr. Jan Sobótka przebywał za granicą), jednocześnie Urodził się 25 lutego 1944 r. w Warszawie. W 1961 r. ukończył Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. W tym czasie należał do klubu sportowego RKS Marymont, w którym uprawiał szermierkę (floret i szablę). 12 czerwca 1967 r. uzyskał dyplom Warszawskiej Akademii Medycznej i przez dwa kolejne lata odbywa staż podyplomowy w szpitalu nr 8 przy ul. Solec 93 w Warszawie. W latach 1969 - 1972 K. Dragański pracował na stanowisku asystenta na oddziale wewnętrznym tegoż szpitala. Jednocześnie podejmuje dodatkową pracę, jako lekarz Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie.
Uzyskał Specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych kolejno w 1972 i 1975 r.
W latach 1972 - 1985 pracował na stanowisku asystenta a następnie starszego asystenta w V Klinice Chorób Wewnętrznych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1983 r. otrzymał tam stopień doktora nauk medycznych. Od 1985 r. podjął pracę w Przychodni Pracowniczej URM-u w Warszawie, a następnie w 1987 r. w ZOZie dla Szkół Wyższych przy ul. Mochnackiego w Warszawie. Od l października 1989 roku K. Dragański zajmował stanowisko adiunkta w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie (kształcenie studentów oraz kształcenie podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej.
W 1992 r. w okresie od lutego do czerwca, Kazimierz Dragański uczestniczył w szkoleniu European Healthcare Management Association w programie Trainig the Trainers Programme in Healthcare Management Develop-ment.
W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję koordynatora szkolenia lekarzy rodzinnych w trybie skróconym (tzw. „krótkiej ścieżki"). W latach 2003 - 2005 pełnił obowiązki członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W 1996 r. K. Dragański uczestniczył w Jubileuszu 50 - lecia Lekarzy Polskich i z Chicago (wystąpił z referatem o kształceniu lekarzy rodzinnych w Polsce).
W marcu 2002 roku został członkiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Higienicznego a od grudnia 2004 roku, został pełniącym obowiązki prezesa.
W dniu 14 marca 2006 roku podczas Walnego Zgromadzenia dr n. med. Kazimierz Dragański został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego na nową kadencję 2006-2010.
Kazimierz Dragański należy do Towarzystw Lekarskich: Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych (od 1996 roku pełni w nim funkcje skarbnika a następnie po powstaniu Federacji Towarzystw Medycznych będącej kontynuacją Zrzeszenia - wiceprezesa), Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Higieniczne. Ponadto od 1995 r. należy do Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Kazimierz Dragański jest również członkiem redakcji: „Zdrowia Publicznego" (od 2005 r.), „Problemów Higieny i Epidemiologii" (od 2006 r.) oraz członkiem Rady Ekspertów czasopisma „Polityka Zdrowotna" (od 2005 r.)