Szukaj


Pomoc

Informacje dla autorów

Regulamin
zgłaszania artykułów do publikacji w kwartalnikach Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH):
Problemy Higieny i Epidemiologii (PHiE) oraz HYGEIA – Public Health (H-PH)
zwany dalej „Regulaminem”

§1
Zgłaszanie prac

 1. Prace należy zgłaszać do publikacji za pośrednictwem Platformy Redakcyjnej PTH (zwanej dalej Platformą), znajdującej się na stronie www.pth.pl w zakładce WYDAWNICTWA – PLATFORMA lub bezpośrednio pod adresem www.pth.pl/platforma
 2. Korzystając z Platformy po raz pierwszy należy się zalogować, ustalając wcześniej swój login i hasło za pomoca formularza rejestracyjnego (aktywne polecenie "Nowy użytkownik") oraz podając wszystkie wymagane dane oznaczone gwiazdką. Po utworzeniu własnego konta na Platformie można zgłaszać artykuły do publikacji w kwartalnikach PTH, tj. Problemy Higieny i Epidemiologii (PHiE) oraz HYGEIA – Public Heath (H-PH). Dane użytkownika wprowadzającego artykuł na Platformę (imię, nazwisko, afiliacja, adres afiliacji, e-mail, telefon) są podawane przy publikacji, jako dane korespondencyjne dla artykułu.
 3. Do korzystania z Platformy zaleca się przeglądarkę Mozilla Firefox lub Internet Explorer. Zdarzają się drobne problemy techniczne w trakcie korzystania z Platformy za pośrednictwem przeglądarki Chrome, m.in. przy dodawaniu rycin w treści artykułu.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o przydzieleniu artykułu do publikacji w wybranym kwartalniku PTH.

§2
Prawa autorskie

 1. Każdy manuskrypt musi zawierać oświadczenie: „Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Oficynie Wydawniczej MA”.
 2. Na etapie zgłaszania artykułu za pośrednictwem Platformy oświadczenie należy pobrać w menu POBIERANIE, a następnie wydrukować, podpisać (wszyscy autorzy), zeskanować (rozdzielczość 200 DPI, format pliku PDF)  i przesłać do Redakcji za pośrednictwem Platformy korzystając z polecenia OŚWIADCZENIE przy zgłaszaniu artykułu.

§3
Elementy pracy

 1. Do publikacji w kwartalnikach PTH przyjmowane są artykuły oryginalne (w języku polskim lub angielskim) i poglądowe (w języku polskim lub angielskim).
 2. Każda publikacja musi zawierać:
 • imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe
 • afiliacje - nazwy i adresy instytucji, w których zatrudnieni są autorzy
 • tytuł (w języku polskim i angielskim) – powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 200 znaków (łącznie ze spacjami)
 • słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – 3 do 5 słów kluczowych
 • streszczenie (w języku polskim i angielskim) – powinno zawierać do 1700 znaków (łącznie ze spacjami)
 • tekst artykułu – powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
 1. Struktura pracy:
Struktura pracy oryginalnej
 • Streszczenie strukturalne
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiały i metody
  • Wyniki
  • Wnioski 
 • Treść artykułu    
  • Wprowadzenie  
  • Cel    
  • Materiały i metody    
  • Wyniki    
  • Dyskusja    
  • Wnioski    
 • Bibliografia 
Struktura pracy poglądowej
 • Streszczenie
 • Treść artykułu
 • Bibliografia 
 1. Nie ma możliwości pominięcia żadnego z elementów pracy (takiej pracy nie da się zatwierdzić – pozostanie ze statusem: W TRAKCIE WPROWADZANIA).
 2. Tabele i ryciny zamieszczane w treści artykułu muszą zawierać opisy (tytuł oraz treść) w języku polskim i angielskim.
  Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście. Tabele należy zamieszczać kopiując je z dokumentu źródłowego metodą kopiuj-wklej (Ctrl+c dla kopiowania oraz Ctrl+v dla wklejania).
  Ryciny (rysunki, zdjęcia) – jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z Wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Ryciny powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. Illustrator, CorelDraw. Ryciny powinny być umieszczone w tekście w postaci powszechnie znanych formatów pikselowych (.jpg, .png, .pcx), zaleca się JPG. Dodatkowo po wprowadzeniu artykułu należy przesłać plik w postaci źródłowej (wykresy wraz z danymi, inne ryciny najlepiej w postaci wektorowej) za pomocą narzędzia PLIKI znajdującego się w formularzu nagłówka artykułu. Ryciny powinny być ponumerowane liczbami arabskimi; pod ryciną umieszczamy krótki tytuł.
  Technika umieszczania grafiki w tekście. Rycinę należy zapisać w postaci oddzielnego pliku na dysku. Następnie metodą kopiuj-wklej (Ctrl+c dla kopiowania oraz Ctrl+v dla wklejania) należy wstawić ten plik w odpowiednie miejsce tekstu.

§4
Zalecenia edytorskie

 1. Nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
 2. Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skrótym, np. WHO, UE. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem, np. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF); kwas dokozaheksaenowy (DHA). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, ºC, cal).
 3. Nie należy stosować: tzw. twardych spacji (spacja nierozłączna), automatycznego dzielenia wyrazów, wcięć pierwszego wiersza (akapitów). Jednozdaniowe tytuły prac nie powinny być zakończone kropką.
 4. Nazwy poszczególnych elementów pracy (WPROWADZENIE, CEL, MATERIAŁY i METODY, WYNIKI, DYSKUSJA, WNIOSKI, BIBLIOGRAFIA) są wprowadzane w artykule automatycznie – wprowadzając artykuł na Platformę nie należy kopiować nagłówków odpowiadających poszczególnym elementom. Dla ułatwienia prosimy sprawdzić wygląd artykułu poleceniem PODGLĄD TREŚCI.

§5
Bibliografia

 1. Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1], [2, 3], [3-6], [1, 4] itd. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie).
 2. Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym.
 3. Jeżeli praca ma do czterech autorów - wymieniamy wszystkich. Jeżeli praca ma więcej niż czterech autorów należy wymienić trzech pierwszych i dodać „i wsp.” ('et al.' dla pozycji anglojęzycznych).
 4. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus.
 5. Każda pozycja piśmiennictwa (artykuł z czasopisma) powinna zawierać: Nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma rok publikacji, numer tomu (ew. numer zeszytu): numery stron (początkowy-końcowy).
  Przykłady:
  Góral Z. Witaminy w uchu. Probl Hig Epidemiol 1998, 1: 18-24.
  Smith E, Gray SD, Kowal R, et al. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice 1997, 11(1): 81-87.
  Kowalski E, Nowak JT, Marski A i wsp. Epidemiologia przestrzenna. Probl Hig Epidemiol 2004, 1(3): 1-8.
 6. Pozycje książkowe powinny zawierać:
  Cytując rozdział: Nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów) rozdziału (zgodnie z zasadami jak dla artykułów). Tytuł rozdziału. [w: ('in' dla pozycji anglojęzycznych)] Tytuł książki. Nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów) książki (gdy książka napisana pod redakcją: Nazwisko(a) i inicjały imion redaktora(ów) (red) ['ed' lub 'eds' dla pozycji anglojęzycznych]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron (początkowy-końcowy).
  Przykłady:
  Kawiak J, Warchoł J. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy cytofizjologii. Kawiak J, Olszewska M, Warchoł J (red). PWN, Warszawa 1995: 79-91.
  Schwarzer R, Fuchs R. Self-efficacy and health behaviours. [in:] Predicting health behavior. Conner M, Norman P (eds). Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1996:163-196.
 7. Cytując całą książkę: Nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów) książki (zgodnie z zasadami jak dla artykułów). Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok.
  Przykład:
  Zarawska E, Noculak-Palczewska A. Leki naturalne. Astra, Wrocław 1994.
 8. Dzienniki ustaw, rozporządzenia, obwieszczenia.
  Przykłady:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381).
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2018 poz. 151).
 9. Strony internetowe.
  Przykłady:
  Evidence of hand hygiene to reduce transmission and infections by multidrug resistant organisms in health-care settings. http://www.who.int/gpsc/5may/MDRO_literature-review.pdf (23.02.2018).
  WHO. Global Health Observatory (GHO). http://www.who.int/gho/ncd/en/ (14.02.2018).
  Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Dieta bezglutenowa – produkty dozwolone i zabronione. http://www.celiakia.pl/produkty-dozwolone (01.06.2018).
 10. Bibliografię należy sformatować za pomocą automatycznego numerowania: na platformie redakcyjnej -  z wykorzystaniem opcji edytora "lista numerowana" , przygotowując artykuł w programie MS Word - opcja "Punktory i numeracja".

§6
Recenzje

 1. Gdy zgłoszona praca zostanie prawidłowo wprowadzona i zatwierdzona przez autora, zostanie przekazana do recenzentów. Wszystkie prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku rozbieżnych recenzji Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy lub przekazania do trzeciego recenzenta. Recenzje są wykonywane w sposób anonimowy zarówno dla autora, jak i recenzentów.
 2. W pierwszym etapie (RECENZJA WSTĘPNA) recenzent odpowiada TAK lub NIE na trzy pytania, przy czym conajmniej jedna odpowiedź negatywna kończy recenzję i dyskwalifikuje pracę. Recenzent odpowiada na poniższe pytania:
 1. Czy przedłożona do recenzji praca jest napisana poprawnym językiem, zarówno pod względem stylu, gramatyki i słownictwa stosowanego w pracach naukowych drukowanych w recenzowanym czasopiśmie?
 2. Czy podjęty w pracy temat badawczy posiada potencjał (np. nowatorstwo, aktualność i ważność problemu) niezbędny do cytowania jej przez innych autorów?
 3. Czy sposób prezentacji zastosowanej metody, materiału badawczego oraz uzyskanych wyników są poprawne i zapewniają  właściwą jakość naukową pracy?
 1. Jeżeli wstępny etap recenzji dał wynik pozytywny, recenzent ocenia pracę na podstawie poniższych pytań:

Pytania dla recenzenta pracy oryginalnej

 1. Czy tytuł, streszczenie i słowa kluczowe zostały jasno zredagowane?
 2. Czy dostatecznie przedstawiono obecny stan wiedzy?
 3. Czy cele zostały precyzyjnie (jasno) zredagowane (sformułowane)?
 4. Czy materiał badawczy został jasno opisany?
 5. Czy zostały wykorzystane właściwe metody badawcze?
 6. Czy wyniki badań zostały właściwie przedstawione?
 7. Czy wyniki badań zostały właściwie zinterpretowane?
 8. Czy dyskusja została właściwie przeprowadzona?
 9. Czy do dyskusji zostały właściwie dobrane prace?
 10. Czy wyniki badań uzasadniają przedstawione wnioski?
 11. Czy wnioski są odpowiedzią na cele?
 12. Czy właściwe pozycje piśmiennictwa zostały zacytowane?
 13. Czy aktualne pozycje piśmiennictwa zostały zacytowane?
 14. Czy autor wykazał się znajomością problematyki czasopism (HPH, PHiE)?
 15. Jakie jest znaczenie pracy dla dziedziny lub dyscypliny reprezentowanej przez czasopismo?

Pytania dla recenzenta pracy poglądowej

 1. Czy temat pracy mieści się w obszarze zainteresowań czasopism PHiE lub H-PH, jeżeli nie, co należałoby zmienić?
 2. Czy tytuł, streszczenie, słowa kluczowe zostały jasno zredagowane?
 3. Czy dostatecznie przedstawiono obecny stan wiedzy?
 4. Czy właściwe pozycje piśmiennictwa zostały zacytowane?
 5. Czy aktualne pozycje piśmiennictwa zostały zacytowane?
 6. Czy praca jest napisana w sposób, który zainteresuje czytelnika, pokazując mu najbardziej istotne kwestie z omawianej problematyki?
 7. Czy autor wykazał się znajomością problematyki czasopism (HPH, PHiE)?
 8. Jakie jest znaczenie pracy dla dziedziny lub dyscypliny reprezentowanej przez czasopismo
 1. Każde pytanie jest oceniane w zakresie od 0 do 5 ze stopniowaniem co 1. Ocena końcowa jest sumą punktów. Ocena maksymalna (100%) wynosi w przypadku prac oryginalnych 75 punktów, w przypadku prac poglądowych 40 punktów. Jedna ocena zerowa dyskwalifikuje pracę.
Ocena Powyżej [%] Do [%]
excellent - publish immediately 90 100
very good - publish without change 80 90
good - publish after major corrections 70 80
major faults - propably not acceptable 60 70
reject - very poor 0 60
 1. Po wykonaniu recenzji przez recenzenta system wysyła dwie wiadomości drogą elektroniczną – wiadomość z treścią recenzji do autora; recenzent otrzymuje podziękowanie za wykonaną recenzję.

§7
Odrzucenie pracy

 1. Redakcja ma prawo „do odrzucenia” pracy zgłoszonej do publikacji. Przyjęto trzy możliwości odpowiadające temu statusowi:
 1. „Odrzucona po recenzji” – artykuł uzyskał zbyt niską punktację podczas recenzji i nie kwalifikuje się do publikacji
 2. „Odrzucona poza obszarem” – artykuł nie mieści się w obszarze tematycznym kwartalników PTH, wymaga przeredagowania z podkreśleniem znaczenia opisywanej problematyki dla obszaru zdrowia publicznego
 3. „Odrzucona nie spełnia wymagań” – występują w artykule błędy, z powodu których Redakcja odrzuciła pracę. Możliwe (przykładowe) niedociągnięcia:
 • źle, nieprecyzyjnie opisany materiał badawczy
 • źle, nieprecyzyjnie opisana metoda badawcza
 • zbyt duża liczba miejsc po przecinkach w przypadku podania danych w wartościach procentowych, np. przy 90 badanych odsetki podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (5,95%) lub nawet jednego miejsca po przecinku (5,9%)
 • odsetki winny się zawsze sumować do 100 (100,0 lub 100,00) w zależności od tego z jaką dokładnością podajemy wyniki
 • jeżeli próba badawcza wynosi np. 112, to N(n) winno wynosić 112, a nie np. 111 czy 113
 • tabele, ryciny nie zawsze wnoszą coś znaczącego do pracy, niekiedy dublują dane opisane w tekście pracy
 • brak tłumaczeń podpisów do tabel i(lub) rycin
 • brak tłumaczeń danych w tabelach i(lub) rycinach
 • dyskusja „nie jest dyskusją”
 • wnioski „nie odpowiadają” na postawione cele
 • niewłaściwie przygotowana bibliografia; brak aktualnych pozycji; błędy w bibliografii
 • zła kolejność cytowania
 • błędy literowe, np. nie używanie wielkich liter; „literówki” w nazwiskach i inne.
 1. Autor odrzuconego artykułu (dotyczy tylko statusu „Odrzucona nie spełnia wymagań”) ma możliwość zdecydowania o ponownym zgłoszeniu artykułu po naniesieniu odpowiednich poprawek lub o skasowaniu go z Platformy. Możliwość wprowadzenia poprawionego artykułu jest jednorazowa, po ponownym odrzuceniu przez Redakcję nie będzie możliwości edytowania treści artykułu. Aby poprawić artykuł należy kliknąć w nazwę statusu (element aktywny) znajdujący się w tabeli z listą artykułów.

§8
Opłata za publikację

Publikowanie prac w kwartalnikach PTH jest bezpłatne począwszy od numeru 3/2019

 

 
Ilość rekordów na stronę  1 of 2  help.php?id_aktual=4464&wiecej=1&id_menu_left=42&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=5&help1Page=2 help.php?id_aktual=4464&wiecej=1&id_menu_left=42&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=5&help1Page=2